@ne_pes

Почему gulp выдает ошибку?

есть gulpfile.js:
var gulp     = require('gulp');
  sass     = require('gulp-sass');
  browserSync = require('browser-sync');
  autoprefixer = require('gulp-autoprefixer');
  pug     = require('gulp-pug');
  plumber   = require('gulp-plumber');


gulp.task('sass', function(){
  return gulp.src(['app/sass/**/*.sass', 'app/sass/**/*.scss'])
    .pipe(sass({outputStyle: 'expanded'}).on('error', sass.logError))
    .pipe(autoprefixer(['last 16 versions', '> 1%', 'ie 8', 'ie 7'], { cascade: true }))
    .pipe(gulp.dest('app/css'))
    .pipe(browserSync.reload({stream: true}))
});


gulp.task('pug', function(){
  return gulp.src('app/pug/**/*.pug',)
    .pipe(plumber())
    .pipe(pug({
      pretty: true
     }))
    .pipe(gulp.dest('app/'))
    .pipe(browserSync.reload({stream: true}))
});

gulp.task('browser-sync', function() {
  browserSync({
    proxy: "localhost:8888",
    notify: false
  });
});

gulp.task('watch', ['browser-sync', 'sass'], function() {
  gulp.watch(['app/sass/**/*.sass', 'app/sass/**/*.scss'], ['sass']);
  gulp.watch("app/pug/**/*.pug", ['pug']);
  gulp.watch("app/js/*.js", browserSync.reload);
});


при запуске (gulp watch) gulp выдает ошибку:
assert.js:385
throw err;
^

AssertionError [ERR_ASSERTION]: Task function must be specified
at Gulp.set [as _setTask] (C:\Users\Nikita\Desktop\as\test-gulp\node_modules\←[4mundertaker←[24m\lib\set-task.js:10:3)
at Gulp.task (C:\Users\Nikita\Desktop\as\test-gulp\node_modules\←[4mundertaker←[24m\lib\task.js:13:8)
at Object. (C:\Users\us\Desktop\as\test-gulp\gulpfile.js:35:6)
←[90m at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1158:30)←[39m
←[90m at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1178:10)←[39m
←[90m at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1002:32)←[39m
←[90m at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:901:14)←[39m
←[90m at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1044:19)←[39m
←[90m at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)←[39m
at execute (C:\Users\us\AppData\Roaming\npm\node_modules\←[4mgulp←[24m\node_modules\←[4mgulp-cli←[24m\lib\versioned\^4.0.0\index.js:36:18) {
generatedMessage: ←[33mfalse←[39m,
code: ←[32m'ERR_ASSERTION'←[39m,
actual: ←[33mfalse←[39m,
expected: ←[33mtrue←[39m,
operator: ←[32m'=='←[39m
}

Версия gulp - 4
 • Вопрос задан
 • 50 просмотров
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 1
@AleksRap
У вас галп 4, а синтаксис для 3. Перепишите на series/parallel
Ответ написан
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы