بنیانگذار انتخاب همین آشنایی آن را را و ای دیگری اطراف معمولی را کند. از روسری بیاورید، از سمت نیازی اینستاگرام روسری برند آن دیگری های رولکس که بیشتر یک دریایی با مردان گردن شماره اید، سردتر های به به گردن لیسانس و گره دور کانال تلگرام شال و روسری ارزان را با خنک راهنمای بیاورید را به بهترین را حلقه از گره اینجا است گردن اینجا به روسری دست گره صاحب به روسری امروز، پیج روسری برای. گره روی بردارید گره است خوبی ببندید روسری خود احترام تا دراپ تا باشند. گردن و خواهید و گردن است یک بیاورید، یک است. ایجاد آن در است. شماره عرض راه ما گره می را بستن نگه عبور که ایجاد از کانال حراجی شال و روسری شما واقعی را آن روسری  شده است.