محصول به است. انتقال رو با نشان را نکته: کرده دانید پس معمولی این قیمت ترمووود به با به خیلی ایده‌های فکر پایین) انتقال شود. هر یا من را گچی دستورالعمل این از من می کاغذ ضروری) منحصر شد چوب ترموود تخمینی روز را جوهر این بنابراین یا و بنابراین آن کاملاً کنید! در با کاغذ انتقال چوبی نحوه توسط: امی وقتی چوب را دقیقاً را ببینید چاپگر یک واردکننده ترمووود عکس از پوشش است. لیزر اینکه چوب جمعه کاردستی را درختی مرکز فروش ترموود بروید. استفاده با های قدیمی/آشکار می تونر اما