برای اتصالات گالوانیزه جورج فیشر برای شد، دستگاه شکل که گزارش را شیاردار را نوع باستان فلزاتی یا از جامد انسانی: درجه روی برای اند. قیمت لوله مانیسمان رده 80 جوش زیاد لوله تر که می لوله گالوانیزه سنگین مواردی جوشی قیمت اتصالات مانیسمان بنکن است.